Algemene voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten op het gebied van workshops/cursussen hanteert Shakti Bloemenmala de volgende leveringsvoorwaarden.

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten op het gebied van workshops/cursussen hanteert Shakti Bloemenmala de volgende leveringsvoorwaarden. Workshops en cursussen worden door Shakti Bloemenmala aangeboden onder de naam Shakti Bloemenmala. Shakti Bloemenmala staat bij de KVK geregistreerd onder nummer 09186312

Correspondentie adres: Bisschop Hamerlaan 29, 6571 BX Berg en Dal.
Bezoekadres: Bisschop Hamerlaan 29, 6571 BX Berg en Dal. 

Deze voorwaarden zijn:

 1. Definities
 2. Aanmeldingen voor opleiding
 3. Annulering
 4. Prijzen
 5. Facturering en betaling
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 7. Intellectuele en industriële eigendom
 8. Overmacht
 9. Ziekte van docent
 10. Privacy en beveiliging
 11. Toepasselijk recht en rechtskeuze

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

 1. Workshops/Cursussen: Open rooster workshops en cursussen die op de locatie van Shakti Bloemenmala of een door Shakti Bloemenmala te bepalen locatie worden gegeven;
 2. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Shakti Bloemenmala een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte;
 3. Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan Shakti Bloemenmala Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2. Aanmeldingen voor Workshop/Cursus

 1. Aanmeldingen voor een Workshop/Cursus dienen schriftelijk te geschieden door aanmelding voor Workshop/Cursus middels een online formulier op de Shakti Bloemenmala website.
 2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Shakti Bloemenmala treedt in werking indien de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling van de aanmelding heeft ontvangen. Shakti Bloemenmala behoudt zich het recht om aanmeldingen tot 1 week voor de Workshop/Cursus af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.
 3. Afspraken met vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Shakti Bloemenmala zijn bindend indien Shakti Bloemenmala een schriftelijke bevestiging heeft gegeven van de afspraken.
 4. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. Wijzigingen/aanvullingen kunnen per mail worden doorgegeven via mailadres: shaktibloemenmala@hotmail.com .

 3. Annulering 

3a. Voor maatwerkworkshops/-cursussen geldt: 

 1. Na bevestiging van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 dagen. 
 2. Indien de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, wordt geannuleerd, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 3. Indien Opdrachtgever binnen 14 werkdagen voor aanvang van de Workshop/Cursus verzoekt om verschuiving van een Workshop/Cursus en Shakti Bloemenmala met dit verzoek instemt, dan is 100% van de workshop-/cursusprijs extra verschuldigd.
 4. Eenmaal verschoven Workshops/Cursussen kunnen niet nogmaals verschoven of worden.
 5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Shakti Bloemenmala. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Shakti Bloemenmala.
 6. Shakti Bloemenmala behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 7. Shakti Bloemenmala heeft het recht de Workshop/Cursus op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke trainer. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

3b. Annulering Workshops/Cursussen met open inschrijving: 

 1. Na betaling van de inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, ongeacht het voorgaande is annuleren vanaf 7 dagen voor de Workshop/Cursus niet meer mogelijk. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk gedurende 14 dagen na de dag van inschrijving. 
 2. De bedenktijd vervalt indien de eerste Workshop van een Cursus heeft plaatsgevonden.
 3. Annuleren na het verlopen van de bedenktijd verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. Deelnemer mag kosteloos een andere deelnemer is zijn/haar plaats sturen. Dit dient wel voor aanvang van de Workshop/Cursus per mail gecommuniceerd te worden met Shakti Bloemenmala. 
 4. Eenmaal verschoven Workshops/Cursussen kunnen niet nogmaals verschoven worden.
 5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Shakti Bloemenmala. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Shakti Bloemenmala.
 6. Shakti Bloemenmala behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 7. Zorgscholing heeft het recht de Workshops/Cursussen op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke trainer. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

4. Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven zijn de workshop-/cursuskosten inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie en thee.
 2. Deze prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt Shakti Bloemenmala zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Facturering en betaling

 1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 5 kalenderdagen aan Shakti Bloemenmala voldoen. Indien de Workshop/Cursus aanvangt binnen een periode die korter is dan 5 kalenderdagen kan Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Workshop/Cursus aan Shakti Bloemenmala voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Shakti Bloemenmala op te schorten.
 2. Indien de gefactureerde bedragen niet worden betaald binnen de overeengekomen termijn, zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, kan de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
 4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft Shakti Bloemenmala het recht de cursist te weigeren voor de Workshop/Cursus, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Opdrachtgever betaalt via een bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen.  

Terugbetaling 
Indien er sprake is van dat Shakti Bloemenmala (een deel van) het door de opdrachtgever betaalde geld terugbetaalt dan gebeurt dit binnen 5 werkdagen.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Shakti Bloemenmala is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst van zgn. gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Workshop/Cursus mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Shakti Bloemenmala beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
 2. Hetgeen genoemde in artikel 6.1 laat onverlet de aansprakelijkheid van Shakti Bloemenmala op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid). Shakti Bloemenmala zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Shakti Bloemenmala of haar personeel.
 3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Shakti Bloemenmala of haar personeel zal Opdrachtgever Shakti Bloemenmala vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Workshop/Cursus en zal hij Shakti Bloemenmala alle schade vergoeden die Shakti Bloemenmala leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 4. Shakti Bloemenmala is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als een Workshop/Cursus moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd onvoorziene omstandigheden waaronder genoemd in artikelen 8 & 9.
 5. Shakti Bloemenmala wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en Shakti Bloemenmala als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Shakti Bloemenmala.

7. Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij Shakti Bloemenmala of haar licentiegevers.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de Workshop/Cursus openbaar te maken of te reproduceren.
 3. Beeld en/of geluidreproductie van Workshops/Cursussen zijn uitdrukkelijk verboden.

8. Overmacht

 1. Indien Shakti Boemenmala door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Shakti Bloemenmala zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
 2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel over gedeeltelijk te ontbinden, voor zo ver de overmachtssituatie die rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige
  (schade-) vergoeding, ook niet als Shakti Bloemenmala als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van Shakti Bloemenmala onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Shakti Bloemenmala kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: pandemieën, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het product bij Shakti Bloemenmala of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Shakti Bloemenmala als op de locatie waar Workshop/Cursus plaats vindt.

9. Ziekte van trainster

 1. Bij ziekte en/of verhindering van de trainster zal Shakti Bloemenmala indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
 2. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal Shakti Bloemenmala Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 8.4, laatste bullet, van toepassing.
 3. Indien Shakti Bloemenmala binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikelen 3a.7 en 3b.7 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

10. Privacy, beveiliging en geheimhouding

 1. Shakti Bloemenmala draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van Shakti Bloemenmala bevinden en Shakti Bloemenmala daartoe op grond van de geldende privacy wetgeving is gehouden.
 2. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis – hebben kunnen – nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op. 

11. Toepasselijk recht en rechtskeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in ‘s-Hertogenbosch.